#SorteigLimbik i Bases Legals

#SorteigLimbik i Bases Legals

Ja està en marxa el primer sorteig de Limbik Co!


QUINA PARAULA ET RECORDA A L’EMPORDÀ I A LIMBIK AL MATEIX TEMPS?

Participa al nostre Instagram @limbik.co i guanya un assortiment de totes les nostres cerveses artesanes i merxandatge! 


Com participar?

 1. Segueix a @limbik.co i fes un like a la foto
 2. Comenta el post d'Instagram del sorteig amb una o més paraules que descriguin l’Empordà i Limbik al mateix temps i etiqueta dos amics
 3. Si vols tenir el doble de possibilitats de guanyar, comparteix el post en una storie


Bases Legals

1: EMPRESA ORGANITZADORA I FINALITAT DE LA PROMOCIÓ

L’organitzador de la promoció és LimbikCo amb CIF: B-17680117 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, amb domicili a C/ Jonquera, 36 2n - 17600 Figueres, empresa fabricant i venedora de cervesa artesana. LimbikCo garantitza estar en possessió dels premis descrits en les presents bases i manifesta el seu compromís d’entregar-los a qui en resulti guanyador.

La finalitat de l’acció és promocionar la marca LimbikCo a través d’un concurs a la pàgina d’Instagram @limbik.co.

La promoció es desenvoluparà a la mateixa pagina d’Instagram www.instagram.com/limbik.co (en endavant, la “promoció”).


2: PARTICIPACIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL

La participació a la promoció suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Bases. Per tant, serà requisit indispensable la íntegra acceptació de les presents Bases per poder participar a la promoció. 


Dates:

La promoció començarà el divendres dia 5 de març de 2021 a les 19:00 hores i finalitzarà el diumenge dia 7 de març a les 23:59 hores (hora peninsular espanyola). En aquest sentit, no es tindran en compte les participacions que es realitzin amb anterioritat o posterioritat a les dates assenyalades anteriorment, encara que l’accés per a la participació estigués disponible.


Participació a la promoció:

La promoció és d’abast nacional, pel que podrà participar qualsevol persona física i resident legalment a Espanya. No podran participar a la promoció les persones indicades en el punt número 6.


3: MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Per a participar a la promoció s’ha de participar a Instagram de la següent manera:

 • Seguir a @limbik.co i fer like al post de la promoció
 • Comentar el post amb una o més paraules que descriguin l’Empordà i la Limbik al mateix temps, i etiquetar dos comptes d'Instagram.
 • Per tenir el doble de possibilitats de guanyar, compartir el post en una storie

Pel que fa a la xarxa social Instagram, només podran participar al sorteig aquells usuaris que siguin seguidors a la citada xarxa social de @limbik.co i compleixin amb els requisits descrits.

Una vegada finalitzat el període de participació (el diumenge dia 7 de març a les 23:59 hora peninsular espanyola), es procedirà al sorteig d’un registre que hagi participat correctament a la promoció.


4: PREMIS

El guanyador del sorteig serà guardonat amb els següents premis, tots fotografiats i indicats en la mateixa publicació de la promoció:


 • 1 cervesa 0,33cl Limbik Co Session IPA
 • 1 cervesa 0,33cl Limbik Co Specialty Hoppy IPA
 • 1 cervesa 0,33cl Limbik Co Belgian Blonde Ale
 • 1 cervesa 0,33cl Limbik Co Pale Ale
 • 1 cervesa 0,33cl Limbik Co Imperial Porter
 • 1 cervesa 0,33cl Limbik Co NEIPA
 • 1 samarreta de màniga curta fosca Limbik Co (Talla a escollir entre XS, S, M, L o XL)
 • 1 obridor blanc de cervesa-iman Limbik Co
 • 1 copa de vidre de cervesa Limbik Co 
 • 2 posa-vasos Limbik Co


Les comptes d’Instagram dels guanyadors seran publicats el dia de l’elecció a la mateixa pàgina d’Instagram de LimbikCo www.instagram.com/limbik.co i també a la pàgina web www.limbik-co.com

En un plaç de tres (3) dies des de l’elecció al sorteig, LimbikCo es posarà en contacte amb el guanyador a través del perfil d’Instagram de @limbik.co, facilitant les instruccions a seguir per obtenir el premi, així com per sol·licitar la acceptació del mateix.

El guanyador del sorteig tindrà un plaç màxim de quinze (15) dies naturals per contestar. Els guanyadors han de facilitar el seu número de telèfon de contacte i la direcció de correu postal d’entrega del premi, que haurà de ser dins del territori nacional (Espanya).

En cas de no obtenir resposta del guanyador en el plaç de 15 dies mencionat anteriorment, el concurs passarà a considerar-se desert, de manera que no hi haurà la repartició de premi i quedarà en propietat de l’empresa LimbikCo.

Els guanyadors rebran al seu domicili o la direcció postal facilitada el premi obtingut, en un període màxim de trenta (30) dies naturals des de la notificació de les seves dades.

Si la participació guanyadora no compleix amb els requisits descrits en les presents bases, es considerarà nul·la, i, per tant, es tornarà a realitzar el sorteig aleatori fins que la participació guanyadora compleixi amb tots els requisits, i així successivament.

Els premis són personals i intransferibles.

LimbikCo es reserva el dret a canviar els premis en cas que no sigui possible, per motius externs a la mateixa, la entrega d’aquells. En aquest cas, LimbikCo es compromet a que el premi sigui d’iguals o millors característiques que el premi anunciat, o que el seu valor econòmic sigui igual o major al premi anunciat.

Els premis continguts en la present promoció en cap cas podran ser objecte de cambi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.


5: RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZADOR

LimbikCo no es fa responsable de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de telecomunicacions.

LimbikCo es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la mecànica i els premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin als participants, i sigui comunicada a aquests degudament.

LimbikCo no respondrà dels casos de força major o aquells externs al seu control que puguessin impedir al guanyador el gaudiment total o parcial del seu premi. LimbikCo queda exempta de tota responsabilitat si succeís algun dels casos assenyalats.

En cas que la promoció no es pugués realitzar, ja sigui per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de LimbikCo i que afecti al normal desenvolupament de la promoció, facultarà a aquesta a cancelar, modificar o suspendre la mateixa.


6: EXCLUSIÓ COM A PARTICIPANTS

No podran participar en la promoció ni resultar guanyadors dels premis:

 1. Els menors de divuit (18) anys.
 2. Els treballadors de LimbikCo
 3. Qualsevol treballador que hagi col·laborat directe o indiractament en el disseny, desenvolupament i execució de la promoció.

LimbikCo es reserva el dret de sol·licitar acreditacions personals dels participants.

Si un guanyador que opti al premi de la promoció no complís amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides o no es donguéssin les dades necessàries sol·licitades, entre els que podria incloure’s el Docment Nacional d’Identitat o similars, aquest no accedirà als premis objecte de la present promoció


7: EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT D’INSTAGRAM

Donat que per registrar-se a la promoció el participant pot utilitzar el seu perfil personal en la xarxa social Instagram, conforme a les polítiques de promocions vigents per instagram, s’ha de tenir en compte que:

 1. Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associada a ella.
 2. Instagram queda exempt de tota responsabilitat en relació a les bases legals de la present promoció, així com de qualsevol incidència que es pugués produir durant el transcurs de la mateixa
 3. Les dades facilitades pels participants en la promoció seran exclusivament tractats per LimbikCo (no per Instagrm), conforme al mencionat al punt 9: Protecció de dades de caràcter personal.


8: DETECCIÓ DE PARTICIPACIÓ FRAUDULENTA

LimbikCo es reserva el dret d’excloure de la promoció a aquells usuaris dels quals sospiti o detecti que hagin participat de qualsevol manera fraudulenta, puguent sol·licitar qualsevol documentació per confirmar o eliminar qualsevol sospita. La falta d’entrega de la documentació sol·licitada conclourà amb l’eliminació i exclusió immediata del participant de la present promoció.

LimbikCo es reserva el dret d’excloure i, per tant, eliminar justificadament a qualsevol participant que alteri o no utilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció. 

LimbikCo es reserva el dret d’excloure de la promoció a aquells participants que utilitzin pràctiques il·legals per conseguir el premi tals com spam, creació de perfils falsos, publicitat fraudulenta, pagament per participar iq ualsevol altre que es consideri que altera el bon funcionament de la promoció i la bona fe en la participació.


9: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, la protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes, el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades personals que son facilitades pels participants és l’empresa LimbikCo.

La FINALITAT DEL TRACTAMENT de les dades facilitades als participants radica en:

 1. La gestió de la seva participació a la present promoció
 2. L’entrega dels premis pels guanyadors.

Les dades personals que es proporcionin pels participants a LimbikCo en el marc de la promoció, seran incorporats des del registra i fins la finalització en un fitxer titularitat de l’empresa LimbikCo, per la qual cosa els participants queden informats de manera precisa i inequívoca de l’emmagatzament i tractament per part de LimbikCo de les dades personals facilitades.

La informació facilitada pels participants serà tractada i custodiada per LimbikCo a través de les mesures de seguretat, legalment exigibles, de caràcter tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de la mateixa, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades i possibles riscos als quals estiguin exposats.

Les DADES QUE ES TRACTEN mitjançament la present promoció són dades identificatives i de contacte. A títol enunciatiu, però no limitatiu: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, direcció postal, etc.

Totes les dades facilitades pels participants hauran de ser vertaderes i estar actualitzades. La identitat dels participants i els guanyadors s’acreditarà, en aquest cas, exclusivament per mitjà de documents oficials. En el cas suposat que el participant hagués facilitat dades falses, la seva participació no sreà tinguda en compte i quedarà exclòs de la promoció i de la possibilitat d’optar a algun premi.

Les dades seran CONSERVADES durant un període de temps necessari per a la seva gestió de participació a la promoció. Les dades dels participants seran tractades durant el plaç que duri la promoció i posteriorment, seran conservadse durant un plaç màxim de tres (3) mesos per si sorgís alguna incidència en aquest període.

Les dades dels guanyadors es mantindran durant el plaç que sigui necessari per a l’entrega i gaudiment del premi, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que corresponguin a cada cas, a nivell fiscal i tributari. Transcurrit el plaç anteriorment descrit, les dades seran cancel·lades i destruides.

La LEGITIMACIÓ del tractament de dades té base legal en la gestió per part de LimbikCo de la promoció, per la qual cosa s’haurà prestat el corresponent consentiment.

El consentiment prestat podrà ser retirat en tot moment, tal i com es concreta als següents punts.

Donat que existeix l’opciód e compartir la promoció a través de la xarxa social Instagram, cada usuari o concursant es responsabilitzarà de la informació que. es fa pública en els seus perfils d’Instagram, així com la que es fa extensiva als seus amics/contactes/seguidors. Aquesta acció no es considerarà una acció comercial o publicitaria per part de LimbikCo.

Així mateix, els participants hauran d’haver consentit i autoritzat a LimbikCo a publicar el seu nom o nom de compte a l’hora de realitzar l’acció promocional corresponent a la present promoció.

Les dades personals facilitades pels participants a LimbikCo podran ser CEDITS a tercers per complir amb la finalitat per la qual es van recollir (per exemple, per l’entrega de premis). Els participants hauran d’haver prestat el seu expres consentiment en el moment de recollir-se les dades personals, indicant-se exactament el motiu de la cessió.

Els participants podran exercitar gratuïtament els seus DRETS DE ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESIÓ, OPOSICIÓ I LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT I PORTABILITAT, dirigint-se a tal efecte a LimbikCo a través del correu [email protected], indicant el dret el qual es vol exercir.

L’exercici d’aquests drets no tindrà efecte retroactiu.

La cancel·lació de les dades necessaries per a la gestió de la promoció suposarà l’exclusió del participant en la mateixa.

Els participants es podran dirigir a l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) i altres organismes públics competents per a la reclamació derivada del tractament de dades personals.


10: LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els participants i l’empresa organitzadora accepten que qualsevol controversia que pugués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases se solventarà de conformitat amb allò establert en la normativa catalana i/o espanyola, i quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que corresponguin per les normes de repartiment processal oportunes.


11: NULITAT PARCIAL

Si qualsevol de les disposicions de les presents bases de la promoció fos declarada nul·la, aquesta s’entendrà per no posada i no afectarà, perjudicarà ni invalidarà la resta de bases de la promoció, que mantindran la seva vigencia i eficacia. De precisar-se aquesta situació, LimbikCo es compromet a reemplaçar-la i comunicar aquesta modificació als participants de la promoció


12: DIPÒSIT DE LES BASES

S’informa als possibles participants que les presents bases podran consultar-se en la pàgina web www.limbik-co.com a l’apartat “Notícies i Novetats”.LimbikCo.

e-mail: [email protected]

Teléfono: 610828742

Sitio web: www.limbik-co.comTornar a notícies